ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปิยะดา ส่งเสริมสกุล

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
G-protein coupled receptor.

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

116 หมู่ 12 ต. เหนือเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

0-4320-2378

spiyad@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี