ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาฏศจี นวลแก้ว

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Plant Biochemistry (plant enzmology, protein purification, gene cloning) Phytochemistry Pharmacognosy

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

499/43 ถนน มิตรภาพ ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น

043-362093

nnatsa@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี