ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธนิสร์ ปทุมานนท์

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Herbal standardization การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร Ethnobotany พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน Phytochemistry/พฤกษเคมี Herbal medicine / การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

13/98 หมู่ 1 ต. แขวงทุ่งสองห้อง อ. เขตหลักสี่ จ. กรุงเทพมหานคร

043-202378

tanpad@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี