ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธาน ฦาชา

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การจัดเก็บข้อมูลด้านสมุนไพร สมุนไพรและยาแผนไทย

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

043-202378

prathanl@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี