ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
การวินิจฉัยและอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การประยุกต์ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรด้านพืชเพื่อส่งเสริมรายได้คนท้องถิ่น Medicinal Plant Diagnosis and Identification, Ethnobotany, Applied Research for Eco-Tourism and Conservation Promoting, Value-Added Plant Resources

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

123/4026 หมู่ 16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

0-43ุ36-2093

thathi@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี