ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศรีสมพร ปรีเปรม

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Plant polysaccharides, Herbal medicine and health supplement, Thai traditional medicine

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

157/123 หมู่ 6 ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น

0-4320-2378

srisompo@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี