ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปราโมทย์ มหคุณากร

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
ศึกษาการออกฤทธิ์

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

93/35 หมู่ 4 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

043-202378

pramah@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี