ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุพัตรา ปรศุพัฒนา

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Free radical toxicity Roles of antioxidants in biological systems

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

190/17 ถนน บูรพา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

0-4336-2089

psupatra@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี