รองศาสตราจารย์

ศุภชัย ติยวรนันท์

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
พฤกษเคมี, เภสัชกรรมแผนไทย, สมุนไพร

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

201/3 หมู่ 17 ถนน บ้านกอก ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

0-4320-2378

suptiy@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
1 Determination of melatonin content in traditional Thai herbal remedies used as sleeping aids Padumanonda T, Johns J 2016-02-09 DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences. 22(1) , Article number 6
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี