รองศาสตราจารย์

ตรีเพชร กาญจนภูมิ

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Search for the bioactive components from the natural sources, and application to development of naturally occuring medicine

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

111/50 หมู่ 14 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น

0-4320-2378

trikan@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี