ศาสตราจารย์

วราภรณ์ ภูตะลุน

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Pharmaceutical Biotechnology Medicinal plant tissue and cell culture Immunoassay

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

333/104 หมู่ 16 ซอย แก่นพยอม ถนน มะลิวัลย์ ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น

043-202-378

waraporn@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี