รองศาสตราจารย์

วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Pharmacogenetics Xenobiotic metabolism Drug toxicity

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

0-4320-2378

wongwiwat@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี