รองศาสตราจารย์

กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา

สถานะ
ข้าราชการ

ความเชียวชาญ
Risk analysis/Risk assessment Poisoning epidemiology Environmental toxicology Idustrial toxicology

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

100/150 หมู่ 3 ต. ไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี

043-362089

kannikar@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี