รองศาสตราจารย์

ศักดา ดาดวง

สถานะ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

ความเชียวชาญ
Immunological Biochemistry Molecular Biology

ที่ทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

0-4334-2911

sakdad@kku.ac.th


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่วิจัย ประเภทงานวิจัย
ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้แต่ง วันที่ แหล่งที่มา
ลำดับ ชื่อรางวัล Document Title Agency ปี