กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

        สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยาดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ มหาวิทยาลัยและของคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ  โดยมีกฏระเบียบที่สำคัญที่ใช้เป็นแนวการการควบคุณคุณภาพและมาตรฐาน

ข้อจำกัดในการให้บริการการเรียนการสอนของสาขาวิชา

        ส่วนใหญ่ให้บริการในเวลาราชการ