อาคารสถานที่

        สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา มีสถานที่ เทคโลโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานและการเรียนการสอน มีหนังสือตำราทางพิษวิทยาและความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นไว้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการเรียนการสอนและการอ้างอิง อยู่ที่สาขาวิชาที่ อาคาร 1 ชั้น 4 และ มีห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีหนังสือ สื่อสารสนเทศต่างๆและคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 100 คน นอกจากนี้อาคาร 3 ชั้น 3 ยังมีห้องพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้บริการได้ถึง 100 คนจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและการสื่อสารแก่บุคคลากรทุกคนทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงโทรศัพท์เลข 4 ตัวประจำทุกห้องพักคณาจารย์ มีการใช้โปรแกรมสนับสนุนการตัดและบันทึกเกรด มีข้อมูลคณาจารย์และบุคลากรที่สามารถสืบค้นได้โดยตรงจากเวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรจะมีคีย์การ์ดสำหรับเข้าลานจอดรถและสามารถเข้าถึงห้องพักคณาจารย์ ห้องปฏิบัติการต่างๆได้โดยการสแกนนิ้วมือ ในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ จอภาพ และระบบสื่อสารไร้สายเพื่อให้อาจารย์ สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สอนนักศึกษาขณะปฏิบัติการและนักศึกษามีอุปกรณ์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ทันทีขณะปฏิบัติการ

ตารางแสดง เทคโนโลยี  อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และเครือข่ายไร้สายที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ internet และ intranet  
 • คอมพิวเตอร์  สาขาวิชามีคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงาน การเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล สำหรับใช้งานประจำของบุคลากรทุกคน 
 • ระบบฐานข้อมูล

ระบบ PS-MIS

ระบบ ORA KKU

 • ระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่

กล้องวงจรปิด

ระบบ scan  บัตร เข้าออกรถยนต์ ระบบ scan นิ้วเข้า-ออก สถานที่ทำงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางขึ้นอาคาร ทั้ง 2 อาคาร ช่วงหลังเลิกงาน

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทุกชั้น ทุกอาคาร และซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

 • อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น ระบบเชื่อมต่อ Wineless  กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สะดวกในการใช้ Internet ไร้สาย

อุปกรณ์

 • ห้องเพาะเนื้อเยื่อ (cell & tissue culture) จำนวน 2 ห้อง
 • เครื่องอ่านไมโครเพลต
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์สารด้วยการแยกโครมาโตรกราฟฟี
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร
 • ไมโครปิเปต
 • ตู้อบสารและเครื่องแก้ว
 • ตู้แช่แข็ง  - 20 0C
 • อ่างน้ำปรับอุณหภูมิได้
 • กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
 • และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • เครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์
 • ตู้บ่มเซลล์
 • เครื่อง Autoclave
 • ตู้ดูดควัน
 • Laminar flow
 • เครื่องชั่ง (ระบุชนิด)
 • โทรทัศน์
 • เครื่องระเหยสารภายใต้ความดันต่ำ
 • เครื่องระเหิดสาร (Rotary Evaperating)
 • เครื่องบดสมุนไพร
 • ตู้อบสมุนไพร
 • ตู้เย็น
 • เครื่องยาสมุนไพร

สิ่งอำนวยความสะดวก

(สถานที่ให้บริการ สถานที่ทำงาน)

 • มีระบบการลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอนการรายงานผลการเรียน การประเมินผล การเรียนออนไลน์ ดำเนินการวางระบบ โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล และการบริการคอมพิวเตอร์รวมถึง internet ไร้สาย
 • สำนักงานสาขาเภสัชเวทและพิษวิทยา
 • ห้องพักอาจารย์สาขาพิษวิทยา
 • ห้องพักอาจารย์สาขาเภสัชเวท
 • ห้องประชุมสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
 • พื้นที่รับรองอาคันตุกะและสันทนาการ
 • ห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ และห้องพักนักวิทยาศาสตร์สาขาพิษวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเวทห้องพักนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

     และคนสวน สาขาเภสัชเวท

 • เรือนเพาะชำ
 • สวนสมุนไพร 
 • ห้องพิพิธภัณฑ์พืช