พันธกิจและเป้าหมาย

         จากการสัมมนาสาขาวิชาเมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2557  เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ  สมรรถนะหลัก มีมติให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้

ตารางแสดง จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และพันธกิจ

จุดประสงค์

ถ่ายทอดวิชา พัฒนาความรู้ บริการสังคม ดำรงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะเภสัชศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตอบสนอต่อชุมชนในระดับต่างๆ

วัฒนธรรมองค์กร

รักษ์เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย รับใช้สังคม

ค่านิยม

-ทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในอนาคต

-ทำงานโดยใช้ข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบัน

-เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 

-ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

-ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมหรือแก้ปัญหาของสังคม

-ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

สมรรถนะหลัก

มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นในด้านสมุนไพรและพิษวิทยา