ลักษณะขององค์กร

สภาพแวดล้อมขององค์กร

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยามีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึก 2 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน 

     (1) สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยามีภารกิจหลักได้แก่  การเรียนการสอนทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานทางเภสัชเวทและทางพิษวิทยา ในระดับปริญญาตรีโปรแกรมภาคปกติ ภาคสมทบและโปรแกรมนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และ 2555  

        หลักสูตรที่สาขาวิชารับผิดชอบในการเรียนการสอนได้แก่  

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนเป็น 3 โปรแกรมได้แก่ โปรแกรมภาคปกติ โปรแกรมภาคพิเศษและโปรแกรมนานาชาติร โดยโปรแกรมภาคปกติและภาคพิเศษจัดการเรียนการสอนรวมกัน

2) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 5 สาขาได้แก่  ปริญญาโทสาขาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาโทสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปริญญาโทสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโทสาขาพิษวิทยา ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรความงาม 

ตารางแสดง ชื่อและจำนวนหลักสูตรที่ทำการสอน  วิธีการจัดการศึกษา  และบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ระดับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

วิธีจัดการศึกษา

บริการการที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ปริญญาตรี

 

 1. เภสัชศาสตรบัณฑิตโปรแกรมภาคปกติ

 2. เภสัชศาสตรบัณฑิตโปรแกรมภาคสมทบ

 3. เภสัชศาสตรบัณฑิตโปรแกรมนานาชาติ

 

บรรยาย/ปฏิบัติการ/ฝึกงาน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมประสบ การณ์นักศึกษา การให้ทุนเพื่อฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

สาขาวิชาเป็นผู้บริหารหลักสูตร  1 หลักสูตร คือ

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยา

สาขาวิชาร่วมสอน

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 2. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชภัณฑ์

 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความงามและสุขภาพ

บรรยาย/ปฏิบัติการ/วิจัย

จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อทำวิจัย ห้องพักนักศึกษา

 
ตารางแสดง จำนวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
 

อาจารย์ผู้สอน

ชาย

หญิง

รวม

เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา

3

4

7

เชี่ยวชาญด้านเภสัชพฤกษศาสตร์

4

7

11

 

ด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั้นสาขาวิชา มีแนวทางการวิจัยที่ชัดเจนในการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ โดยมีประเด็นและผลงานวิจัยของสาขาวิชาในปี 2556 ดังนี้

ตารางแสดง จำนวนงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา

ประเด็นหัวข้อวิจัย

จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

จำนวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับ

ด้านเภสัชเวทและพิษวิทยา

22

26

6

 

ตารางแสดง จำนวนการให้บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในสาขาวิชา

ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น บุคลากรในสาขาวิชาได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่

กิจกรรมบริการวิชาการ

จำนวนครั้ง

ผู้เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

2 วัน/สัปดาห์

ชมชน

การให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนที่มาสวนสมุนไพร

1 ครั้ง/ปี

เยาวชน

เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านเภสัชกรรมแผนไทยและเวชกรรมแผนไทย

ตลอดปีการศึกษา

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

เป็นวิทยากรให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

1 ครั้ง/ปี

บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เป็นวิทยากรด้านความเป็นพิษจากสารเคมีทางการเกษตร

1 ครั้ง/ปี

ชุมชนท้องถิ่น

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 2 หลักสูตร

1 ครั้ง/ปี

สถาบันอุดมศึกษา

เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ครั้ง/ปี

นักศึกษา มข.

มีส่วนร่วมในงานจิตอาสาของบ้านชีวาศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลอดปี

นักศึกษา มข.

เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาล ด้านการใช้สมุนไพรในแม่

ตลอดภาคการศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

2-5 ครั้ง/ปี

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการที่จะลงตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

10 เรื่อง/ปี

มหาวิทยาลัยขอ่นแก่น

กรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลอดปี

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ภาคีราชบัณฑิต

ตลอดปี

ราชบัณฑิต

ร่วมปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอสว.)

ตลอดปี

ชุมชนท้องถิ่น

การบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการบริจาคกล้าไม้ให้กับหน่วยต่างๆ

ตลอดปี

ชุมชนท้องถิ่น

การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา ณ วัดโสมพนัส จังหวัดสกลนคร

1 ครั้ง/ปี

นักศึกษา

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาชุมชนของนักศึกษาปริญญาตรีวิชา 631 201 การศึกษาชุมชนสำหรับเภสัชศาสตร์

ตลอดปี

นักศึกษา